Jakość

Z PRINCE2 Polskie
Skocz do: nawigacja, szukaj

Niniejszy artykuł jest również dostępny w językach Angielskim, Portugalski, Frencuskim, Hiszpański.

Jakość to zagadnienie, któremu metody zarządzania projektami poświęcają wiele miejsca i brzmi to naprawdę doskonale, ale w rzeczywistości jest to temat, którego wielu kierowników projektów nie rozumie. Firmy zazwyczaj posiadają Systemy zarządzania jakością, ale są one dedykowane konkretnym działom przedsiębiorstwa lub konkretnej grupie produktów, co oznacza, że wiele projektów nie będzie mogło skorzystać ze zdefiniowanych w tych systemach zasad.

Jakość może być trudna do zdefiniowania i wielu ludzi ma kłopot z prostym wyjaśnieniem tego zagadnienia. Dla przykładu, załóżmy, że szef sprzedaży poprosił o opracowanie nowego systemu i w związku z tym prosisz go o sprecyzowanie wymagań. Zazwyczaj dostaniesz listę takich wymagań, ale jeśli zapytasz „A co z wymaganiami jakościowymi?” lub „Jakie są twoje oczekiwania względem jakości?” to zaniemówi, co nie jest normalnym zachowaniem dla handlowca. Konkludując, to niestety na nas, jako Kierownikach Projektów leży obowiązek zadawania właściwych pytań.

I jeszcze jedna sprawa, jeżeli nie poświęcisz uwagi jakości na starcie projektu to będzie niezwykle trudno zakończyć go z odpowiednią jakością (otrzymać użyteczny produkt). Jakość zatem musi być zaadresowana na samym początku projektu.

Dobra wiadomość jest taka, że metodyka PRINCE2 daje proste rozwiązanie tego problemu. Metodyka opisuje, jak w trakcie projektu jakość jest definiowana, mierzona i kontrolowana.

Informacje na temat jakości w PRINCE2

Przeznaczeniem Tematu Jakość jest określenie i wdrożenie środków, za pomocą których projekt wytworzy produkty i zweryfikuje, czy odpowiadają one swojemu przeznaczeniu. Inaczej, Temat Jakość określa podejście metodyki PRINCE2 do zapewnienia, że produkty wytworzone w projekcie spełniają oczekiwania i mogą być użyte zgodnie z przeznaczeniem. Ponieważ jeżeli jakość produktów nie odpowiada oczekiwaniom to i spodziewane korzyści nie zostaną osiągnięte.

Pewno pamiętasz, że Koncentracja na produktach jest jednym z pryncypiów metodyki PRINCE2, co oznacza, że produkty projektu powinny być jasno określone już na starcie projektu lub w procesie Zarządzanie Końcem Etapu tak, aby opisy zostały zatwierdzone (stają się opisami bazowymi) zanim zacznie się wytwarzanie produktów. Plan Projektu i Plan Etapu będą uwzględniały działania związane z kontrolą jakości.

Opis Produktu musi uwzględniać informacje dotyczące kryteriów jakości tak, aby interesariusze mieli wspólne widzenie tego, co ma wytworzyć projekt.

Załóżmy na przykład, że produktem ma być otwieracz do puszek. Niektóre z kryteriów jakości mogą wyglądać tak:

 • Stal i części plastikowe muszą zachować swój kolor przez 20 lat.
 • Można go myć w zmywarce.
 • Części mechaniczne muszą wytrzymać otwarcie 35 000 puszek.
 • Jest prosty w użyciu.

Jak widzisz kryteria jakości dostarczają nam wielu szczegółowych informacji na temat tego czym w istocie jest produkt. Reasumując, Temat Jakość udostępnia nam metody pomocne w specyfikowaniu jakości, prowadzeniu przeglądów jakości oraz w wyjaśnianiu jak uzyskiwać zatwierdzenia i nadzorować jakość w trakcie projektu.

Definicje związane z jakością

Jakość ma swoją własną terminologię i terminy tam użyte mogą mieć dla różnych ludzi różne znaczenie. Terminologia użyta w PRINCE2 ma swoje źródło głównie w normie ISO 9000. Przyjrzyjmy się zatem definicjom, których szczegółowe omówienie znajdziesz dalej.

Jakość

Ogólnie jakość jest definiowana jako całość cech i charakterystyk produktu takich, że produkt spełnia oczekiwania i zaspokaja określone potrzeby. Może to brzmieć nieco dziwnie, ale zastanów się nad tym przez moment. Przecież to to samo, co powiedzenie, że produkt ma przez określony czas działać tak, jak tego oczekujemy. Posłużmy się przykładem otwieracza do puszek. Pomyśl o wszystkich cechach otwieracza do puszek, czego użytkownik może od niego oczekiwać i jak długo powinien ten otwieracz wytrzymać.

Zakres

Zakres jest powiązany z zakresem planu, na który składają się wszystkie produkty, jakie w ramach planu mają powstać. Zakres jest definiowany z użyciem struktury podziału produktów i Opisów Produktów. Jasno zatem widać, że zakres i jakość są ze sobą powiązane.

Zarządzanie jakością

Zarządzanie jakością jest definiowane jako działania związane z kierowaniem i kontrolą organizacji w kontekście jakości. Działania te to między innymi: definiowanie jakości, kontrola jakości, zapewnienie jakości i doskonalenie jakości. System zarządzania jakością (QMS ) System zarządzania jakością to kompletny zestaw standardów, procedur i odpowiedzialności w ramach danej organizacji. Większość dużych firm ma Systemy zarządzania jakością, co oznacza, że dobrym pytaniem na początek jest: „Czy macie System zarządzania jakością, który można by wykorzystać w projekcie?” 

Planowanie jakości

Aby projekt spełnił oczekiwania jakościowe i kryteria akceptacji, Kierownik Projektu musi mieć odpowiednią strategię. Oznacza to identyfikację potrzebnych produktów i ich kryteriów jakości, zaplanowanie metod jakości (to znaczy koniecznych działań dla przeprowadzenia kontroli jakości i akceptacji produktu) oraz przygotowania zakresów odpowiedzialności za jakość.

Kontrola jakości

Kontrola jakości dotyczy technik i działań związanych z inspekcją i testowaniem produktów. Dotyczy to również ciągłego poszukiwania sposobów na doskonalenie jakości i eliminowanie mniej efektywnych działań.

Nadzór jakości

Jest w zasadzie tym samym co Nadzór Projektu tyle tylko, że dotyczy jakości w całej organizacji a nie tylko jakości związanej z projektem. Nadzór polega na zapewnieniu, że wszystkie działania związane z jakością są wykonywane.

Nadzór jakości:

 • Udostępnia metody dokonywania niezależnych przeglądów procesów jakości.
 • Pozwala na sprawdzenie zgodności z firmowymi standardami jakości.
 • Zapewnia obecność procesów jakości.

Nadzór Projektu leży w zakresie obowiązków Komitetu Sterującego, natomiast Nadzór jakości to odpowiedzialność kierownictwa organizacji lub programu. Można powiedzieć, że rola Nadzoru jakości jest poza Zespołem Zarządzającym Projektem, podczas gdy Nadzór Projektu do Zespołu Zarządzającego Projektem należy.

Wstęp do podejścia do jakości w PRINCE2

Podejście do jakości w metodyce PRINCE2 składa się z dwóch elementów: Planowania jakości i Kontroli jakości.

Planowanie jakości =

 • Jakość zaczyna się od identyfikacji wszystkich produktów, jakie chcemy kontrolować w projekcie. Pamiętajcie przy tym, że PRINCE2 zaleca skupienie na produktach od samego początku projektu lub tak szybko, jak tylko produkty zostaną opisane i zatwierdzone do wytworzenia.
 • Kolejnym krokiem jest przygotowanie dla każdego produktu Opisu Produktu zawierającego również kryteria jakości, to znaczy jak produkt będzie oceniany, jakie metody zostaną zastosowane w procesie projektowania, wytwarzania i akceptacji oraz jakie będą zakresy odpowiedzialności zaangażowanych osób.

Kontrola jakości

 • Kontrola jakości polega na wdrażaniu i śledzeniu metod jakości w trakcie projektu.

Planowanie jakości – część 1 podejścia do jakości

Wyobraź sobie projekt budowy apartamentowca. Klientem jest developer. Będąc w roli Kierownika Projektu potrzebujesz dokonać uzgodnień z osobami reprezentującymi klienta, dostawcę i innych interesariuszy, aby zrozumieć na czym będzie polegać jakość ukończonego budynku i jak jakość będzie kontrolowana w trakcie projektu.

Celem Planowania jakości jest:

 • Uzgodnienie z Komitetem Sterującym zasadniczych oczekiwań jakościowych i kryteriów akceptacji dla projektu:
  • Udokumentowanie kryteriów jakości (np. typ izolacji, jakość stosowanych materiałów, typ oświetlenia, standardy jakie muszą być spełnione).
  • Udokumentowanie jak kryteria jakości będą sprawdzane (np. zatrudnienie niezależnych inspektorów nadzoru).
 • Zakomunikowanie ustaleń interesariuszom.
  • Wszyscy interesariusze muszą mieć wspólne rozumienie tego, czego dostarczy projekt.
 • Ustalenia, jak będzie kontrolowana jakość w trakcie projektu.
  • Ustalenie wersji bazowych i tolerancji dla każdego produktu (np. izolacja powinna mieć piątą klasę z tolerancją +/-10%, armatura kuchenna powinna mieć trwałość 18 lat z tolerancją +/- 5%).

Możesz sobie wyobrazić, jak emocjonujący będzie projekt, jeżeli nie dokonamy wszystkich tych ustaleń na początku i każdy będzie miał własne wyobrażania tego, jak mają wyglądać ukończone produkty.

Następujące pytania stanowią podstawę tego, co należy ustalić w trakcie Planowania jakości:

 • Jakie są oczekiwania jakościowe klienta?
 • Jak możemy udowodnić, że jesteśmy w stanie dotrzymać specyfikacji?
 • Jakie są kryteria akceptacji klienta, które będzie on stosował w trakcie i po zakończeniu projektu?

Pl Ch 77 1.png

Planowanie jakości

 • Zebranie oczekiwań jakościowych klienta: Mają one tu charakter bardziej ogólny (wysokopoziomowy.)
  • Kluczowe wymagania dla podstawowego produktu projektu (Produkt Końcowy Projektu).
  • Identyfikacja standardów, jakie należy zapewnić i Systemu zarządzania jakością jaki zostanie zastosowany.
  • Miary, jakie zostaną użyte do oceny jakości (np. szybkość, wymiary, hałas itp.).
 • Kryteria akceptacji: Uzupełnienie Opisu Produktu Końcowego Projektu o oczekiwania jakościowe klienta (mierzalne, z ustalonymi priorytetami). Np.
  • Całkowity współczynnik izolacji dla budynku 4 (Tak/Nie)
  • Roczny koszt konserwacji dla pojedynczego apartamentu poniżej 1 200 EUR (Tak/Nie)
 • Przygotowanie Opisu Produktu Końcowego Projektu: Obejmuje to również przygotowanie następujących informacji związanych z jakością i uzupełniających Opis Produktu Końcowego Projektu:
  • Tolerancje na poziomie projektu – tolerancje dla podstawowego produktu, np. poziom hałasu z wentylacji powinien być poniżej X z tolerancją +/- y%.
  • Metoda akceptacji określająca, jak końcowy produkt końcowy będzie odbierany.
  • Odpowiedzialność za akceptację, – kto będzie odpowiadał za przeprowadzenie odbioru.
 • Opracowanie dokumentu Strategia Zarządzania Jakością: Dokument określa uzgodnione strategie odnośnie zarządzania jakością w przedmiotowym projekcie lub inaczej reguły angażowania się w zarządzanie jakością. Więcej na ten temat w dalszej części.
 • Przygotowanie Opisów Produktów: Opisy dla każdego z głównych produktów (składających się na produkt końcowy) zawierające również informacje dotyczące jakości takie jak:
  • Kryteria jakości dla każdego produktu wraz z tolerancjami.
  • Metody jakości (to znaczy jak produkt będzie sprawdzany).
  • Odpowiedzialność za jakość wytworzenia, sprawdzenie jakości i zatwierdzenie produktu.

Lista produktów powstaje w wyniku zastosowania techniki Planowanie Oparte na Produktach (zostanie omówione później). Lista jest uzupełniana informacjami, wchodzącymi w skład Opisów Produktów, na temat jakości.

 • Na koniec założenie Rejestru Jakości: Początkowo rejestr będzie pusty. Większość informacji zawartych w rejestrze będzie zaczerpnięta z planów (Identyfikator produktu, Nazwa produktu, Wytwórca, Zatwierdzający, Planowana data odbioru, itd.)

Oczekiwania jakościowe klienta

Zazwyczaj uzyskanie od klienta informacji na temat oczekiwań jakościowych nie jest sprawą prostą a odpowiedzi, które usłyszysz mogą być niejednoznaczne. Jednak proces musi być przeprowadzony i to na jak najwcześniejszym etapie, aby wszystkie oczekiwania można było zawrzeć w Opisie Produktu Końcowego Projektu. W trakcie projektu Opis Produktu Końcowego Projektu może być modyfikowany w ramach procesu Zarządzanie Końcem Etapu. Nie stanowi to większego problemu pod warunkiem, że zmiany są dokonywane w ramach Procedury kontroli zmian.

Są organizacje, dla których najważniejsze jest jak najszybsze wypuszczenie produktu, lub w których pojawiają się problemy z finansowaniem i w związku z tym sądzi się, że można wygospodarować dodatkowe środki kosztem jakości. Widziałem w swojej praktyce projekty, w których już na starcie zaczynały się kłopoty z budżetem, ale z chwilą, kiedy gotowy produkt zaczynał sprawiać klientowi problemy, pieniędzy na jego ciągłe naprawy nie brakowało. Niestety takie podejście jest bardzo kosztowne i niekorzystne dla użytkowników.

Kilka dobrych pytań pozwalających skupić uwagę użytkownika na jakości może brzmieć tak:

 • Jakie funkcjonalności powinny bezwzględnie działać gdy produkt zostanie oddany i jaki jest budżet na różne krytyczne zagadnienia (np. poprawki, powtórki itp.)? Uwaga: Zwróć uwagę na reakcję rozmówcy kiedy zadasz to pytanie.
 • Ile będzie kosztowało organizację, jeżeli produkt na koniec projektu nie będzie być mógł używany zgodnie z przeznaczeniem (kary finansowe, utrzymanie produktu poprzedniego itp.)?

Zastosowanie techniki MoSCoW

  Nadawanie priorytetów Oczekiwaniom jakościowym: Zastosowanie techniki MoSCoW Oczekiwania powinny mieć ustaloną hierarchię wskazującą wyraźnie, co dla klienta jest najważniejsze. Technika nadawania priorytetów MoSCoW będzie omawiana później, ale dla wyjaśnienia: M- musi być; S – powinno być; C – może być być; W- tym czasie może nie być. Można się też posłużyć stopniowaniem Wysoki, Średni, Niski, Nie wymagany, ale MoSCoW jest lepsze.

Pl Ch 77 2.png

Spisanie kryteriów akceptacji

Kryteria akceptacji są hierarchiczną listą atrybutów, które powinien posiadać produkt po zakończeniu projektu. Lista jest uzgadniana przez Klienta i Dostawcę przed rozpoczęciem projektu w procesie Przygotowanie Projektu i jest powiązana z Opisem Produktu Końcowego Projektu wchodzącego w skład dokumentu Założenia Projektu.

W tabeli poniżej pokazano przykład (produktem jest strona internetowa) listy, na którą składają się:

 • Atrybuty będące przedmiotem akceptacji
 • Priorytet
 • Status (czy dany parametr jest zaakceptowany)

Plik:Pl Ch 77 3

Opis Produktu Końcowego Projektu (produkt podstawowy)

Nie należy mylić Opisu Produktu Końcowego Projektu z Opisami Produktów cząstkowych składających się na produkt końcowy. Opis Produktu Końcowego Projektu dotyczy końcowego efektu projektu. Opis Produktu Końcowego Projektu powstaje w procesie Przygotowanie Projektu i jest częścią dokumentu Założenia Projektu. Natomiast Opisy Produktów powstają w trakcie Etapu Inicjowania lub w trakcie procesu Zarządzanie Końcem Etapu w procesie tworzenia planów.

Proces Zamykanie Projektu, w oparciu o Opis Produktu Końcowego Projektu, pomaga zweryfikować, czy projekt dostarczył to, czego od niego oczekiwano i czy kryteria akceptacji zostały spełnione. Przykładem Opisu Produktu Końcowego Projektu, który szczególnie mi się podoba to opis komputera na stronie handlowej producenta. Mamy tam informacje, czym jest produkt, opis jego cech, specyfikację techniczną i warunki gwarancji. Wystarczy zajrzeć na strony czołowych producentów. Widać, że Opis Produktu Końcowego projektu nie musi mieć 100 stron. Wystarczy 2 do 4.

Przykład Opisu Produktu Końcowego Projektu (Nw)

Przykład będzie pomocny, jeżeli posłużymy się produktem, z którym większość czytelników jest zaznajomiona. W mojej ocenie dobrym wyborem będzie odtwarzacz MP3.

Firma technologiczna chce wprowadzić na rynek nowy mały i prosty odtwarzacz MP3, który zdominuje inne produkty tego typu. Zwróć uwagę na ilość informacji dotyczących jakości, włączonych do opisu produktu.

Opisy Produktów

W ramach przygotowania Planu Projektu powstają Opisy Produktów dla wszystkich produktów koniecznych do osiągnięcia efektu końcowego projektu (Produkt Końcowy Projektu). Nie w każdym projekcie jest to możliwe i uzasadnione na tak wczesnym etapie, dlatego też Opisy Produktów mogą powstawać lub są aktualizowane w ramach procesu Zarządzanie Końcem Etapu. Opisy Produktów są zatwierdzane i stają się obiektami odniesienia zanim rozpocznie się wytwarzanie produktów.

Typowa zawartość Opisu Produktu jest podobna do Opisu Końcowego Produktu Projektu. Ponownie zwracam uwagę na to ile ważnych informacji na temat jakości jest w takim opisie.

Pl Ch 77 4.png

Rejestr Jakości

Rejestr Jakości zawiera zapisy związane z wydarzeniami dotyczącymi jakości w trakcie projektu takimi jak warsztaty, przeglądy, testowanie i akceptacje. Początkowo Rejestr Jakości będzie pusty. W miarę jak powstają Opisy Produktów w rejestrze zaczną się pojawiać zapisy. Spora część Kierowników Projektów buduje Rejestry Jakości w oparciu o arkusze kalkulacyjne.

Poniżej przedstawiono przykład Rejestru Jakości, w którym mamy takie kolumny jak: Wytwórca, Tester, Zatwierdzający i kolumny dotyczące dat planowanych i aktualnych.

Pl Ch 77 5.png

Znaczenie kolumn wyjaśnię na przykładzie windy instalowanej w apartamentowcu.

 • Produkt ID: Po prostu krótki unikatowy identyfikator (np. 124).
 • Nazwa produktu: Opisowa nazwa używana w projekcie (np. Winda).
 • Metoda kontroli jakości: Opis jak winda będzie testowana (Np. procedury UDT ).
 • Wytwórca: Kto dostarcza i instaluje windę (np. Otis).
 • Tester: Kto sprawdza windę na zgodność z przepisami (np. technicy UDT)
 • Zatwierdzający: Kto zwalnia produkt do użytku (np. inspektor UDT).
 • Planowana data odbioru: Kiedy powinna być przeprowadzona procedura odbioru (np. do 20 lipca).
 • Rzeczywista data odbioru: Kiedy przeprowadzono procedurę odbioru.
 • Planowana data zatwierdzenia: Kiedy winda ma być oficjalnie dopuszczona do eksploatacji (np. tydzień po odbiorze).
 • Rzeczywista data zatwierdzenia: Rzeczywista data dopuszczenia windy do eksploatacji
 • Rezultat: Pozytywny lub Negatywny

Rejestr Jakości ułatwia kierownikowi Projektu śledzenie spraw związanych z jakością w trakcie projektu w szczególności planowanych i rzeczywistych dat. Pozwala to Kierownikowi Projektu na kontrolowanie jakości. Pełna ścieżka rewizyjna jakości (historia jakości).

 • Jako, że Rejestr Jakości zawiera wszystkie zapisy dotyczące jakości i jest na bieżąco uaktualniany w trakcie projektu to jest on źródłem wszystkich informacji potrzebnych do śledzenia jakości.

Wstęp do kontrolowania jakości

Czym jest kontrolowanie jakości? Kontrolowanie jakości polega na wykonywaniu działań tak, jak to zapisano w Strategii Zarządzania Jakością. Kontrolowanie jakości składa się z trzech powiązanych ze sobą części:

 • Prowadzenie kontroli jakości np. stosowanie Techniki Przegląd Jakości .
 • Utrzymywanie zapisów (dokumentacji) dotyczących jakości i zatwierdzeń.
 • Uzyskiwanie akceptacji i przekazywanie potwierdzających akceptacje dokumentów do klienta.

Porównaj powyższe z nagłówkami kolumn w Rejestrze jakości – to te same informacje.

Pl Ch 77 6.png

Technika Przegląd Jakości w PRINCE2

Technika Przegląd Jakości opisuje ramowe zasady odbiorów technicznych produktów. W technice zdefiniowane są odpowiednie role i struktura organizacyjna. Technikę wykorzystuje się do przeprowadzania odbiorów polegających na sprawdzeniu czy produkt odpowiada standardom określonym przez klienta i spełnia kryteria jakości wyspecyfikowane w Opisie Produktu.

Technika Przegląd Jakości określa cztery role. Są to:

 • Kierownik Przeglądu, Prezenter, Kontroler i Administrator

Wyjaśnię pokrótce każdą z ról, aby lepiej były pamiętane.

 • Kierownik Przeglądu: Odpowiada za prowadzenie narady Przegląd Jakości .
 • Prezenter: Przedstawia produkt do przeglądu i reprezentuje wykonawców produktu.
 • Kontroler: Sprawdza produkt, przygotowuje listę zastrzeżeń, potwierdza poprawki.
 • Administrator: Jest wsparciem administracyjnym dla Kierownika Przeglądu (np. protokołowanie).

Jak przebiega przegląd jakości? Nw

 • Prezenter zgłasza do Kierownika Przeglądu gotowość produktu do odbioru. Jeżeli kierownik Przeglądu potwierdzi ten fakt to produkt przekazywany jest Kontrolerowi (-om). Kontrolerzy testują produkt zgodnie zapisanymi w Opisie Produktu to jest kryteriami jakości i metodą kontroli jakości oraz przygotowują listę zastrzeżeń. Wynik testowania (lista zastrzeżeń jest przekazywana do Kierownika Przeglądu i udostępniana Prezenterowi.
 • Kierownik Przeglądu zwołuje naradę Przegląd Jakości, w której uczestniczą jeszcze Prezenter i Administrator (protokołuje przebieg narady) oraz inne osoby, jeżeli Kierownik Przeglądu uzna to za konieczne.
 • Jeżeli lista zastrzeżeń jest „pusta” to produkt zostaje uznany za odebrany a Przewodniczący dokonuje odpowiednich zapisów w Rejestrze Jakości.
 • Jeżeli zastrzeżenia wykluczają odebranie produktu to Prezenter jest proszony o zadeklarowanie, na kiedy wykonawcy naprawią produkt i będzie on przedstawiony do ponownego odbioru. W Rejestrze Jakości pojawi się adnotacja o nieodebraniu produktu i zapis, kiedy kolejny odbiór jest zaplanowany.
 • Jeżeli zastrzeżenia nie są krytyczne a użytkownik deklaruje gotowość do przejęcia produktu oczywiście pod określonymi warunkami to zgłaszane jest do Kierownika Projektu zagadnienie w formie odstępstwa.
 • Odstępstwo jest dalej obsługiwane jak każde inne zagadnienie projektowe zgodnie z uzgodnioną dla projektu procedurą obsługi zagadnień.
 • Jeżeli w reakcji na odstępstwo upoważniony poziom zarządzania poczyni ustępstwo to produkt uznaje się za odebrany wraz z odpowiednimi adnotacjami w Rejestrze Jakości.

Celem techniki jest:

 • Ocena produktu na zgodność z uzgodnionymi kryteriami
 • Zaangażowanie interesariuszy i promowanie jakości w projekcie
 • Uzyskanie potwierdzenia, że produkt jest kompletny.
 • Formalne przekazanie produktu, przez co staje się on obiektem bazowym (późniejsze zmiany możliwe tylko według procedury obsługi zmian).

  Jakie są podstawowe rezultaty przeglądu jakości i związane z nimi zapisy w Rejestrze jakości? Podstawowym efektem przeglądu jakości jest ustalenie czy:

 • Produkt odebrany - Odpowiedni zapis w Rejestrze Jakości
 • Odstępstwo - Zgłoszone zagadnienie i w rezultacie ewentualne ustępstwo, co skutkuje odpowiednim zapisem w Rejestrze Jakości.

• Produkt odrzucony - Odpowiedni zapis w Rejestrze Jakości wraz z planowaną datą ponownego przeglądu. Reasumując, Technika Przegląd Jakości ma za zadanie zweryfikowanie kompletności produktu i tego czy spełnia on standardy i kryteria jakości wyspecyfikowane w Opisie Produktu oraz identyfikację działań zmierzających do zapewnienia odpowiedniej jakości produktu.

Zakresy odpowiedzialności w kontekście Tematu Jakość

 • Kierownictwo firmy lub programu
  • Udostępnia informacje na temat
  • Systemu zarządzania jakością w firmie lub programie.
  • Zapewnia Nadzór jakości nad projektem.
 • Przewodniczący Komitetu Sterującego
  • Zatwierdza Opis Produktu Końcowego Projektu.
  • Zatwierdza Strategię Zarządzania Jakością.
 • Główny Użytkownik
  • Określa oczekiwania jakościowe i kryteria akceptacji Produktu Końcowego Projektu.
  • Zatwierdza Opis Produktu Końcowego Projektu.
  • Podpisuje przyjęcie Produktu Końcowego Projektu do eksploatacji i utrzymania.
 • Główny Dostawca
  • Dostarcza zasoby konieczne do działań związanych z jakością ze strony dostawcy.
 • Kierownik Projektu
  • Dokumentuje oczekiwania jakościowe klienta i kryteria akceptacji.
  • Przygotowuje wraz z zespołem Opis Produktu Końcowego Projektu.
  • Przygotowuje wraz z zespołem Opisy Produktów.
  • Przygotowuje Strategię Zarządzania Jakością.
 • Kierownik Zespołu
  • Wytwarza produkty zgodnie z Opisami Produktów.
  • Informuje Kierownika Projektu o zagadnieniach i statusie jakości.
 • Nadzór Projektu
  • Doradza Kierownikowi Projektu w zakresie Systemu zarządzania jakością.
  • Zapewnia Komitet Sterujący, że System zarządzania jakością jest wdrożony.
 • Wsparcie Projektu
  • Udziela wsparcia administracyjnego w zakresie kontroli jakości.
  • Utrzymuje Rejestr Jakości i zapisy związane z jakością.

Odnośniki